When to Spend: Maximizing Utility Benchmarks to Make Data-Driven Portfolio Upgrades